Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób załatwiania spraw

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

• Sprawy związane z zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, odczytami wodomierzy oraz rozliczeniami za dostawę i odprowadzanie ścieków w Biurze Obsługi Klienta – 77 4127 305
• Sprawy związane z wydawaniem:
- zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków
- warunków przyłączenia
- uzgadnianiem dokumentacji technicznej
zajmuje się Dział Techniczny – 77 4127 305 lub 77 4127 595
• Sprawami związanymi z awariami infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej należy zgłaszać pod numer tel. 77 4127 305 lub w dni wolne od pracy oraz w godzinach 15-7
Pogotowie Wodociągowo – Kanalizacyjne 500 214 934

Wersja XML